Tag: Milton

Milton: Paradise Lost

[Paradise Lost, bài thơ dài của Milton, ban đầu gồm 10 khúc (“book”), sau được chỉnh lại thành 12 khúc, thêm phần Paradise Regained gồm 4 “book”, từ gần 400 năm nay là một trong những tác phẩm thơ ca lớn nhất, sánh ngang với thơ của Virgil hay...