Tag: Nguyễn Chí Hoan

Khối arabesque sắc

Nguyễn Chí Hoan

(từ ba bài thơ đầu của LE SPLEEN DE PARIS, Charles Baudelaire) Mỗi bài “thơ nhỏ bằng văn xuôi” ở đây toát ra sức mê hoặc, theo những cách khác nhau, vừa rõ rệt vừa khó hiểu: ta thấy chúng rõ ràng mở ra một viễn kiến mới - không phải sự mới trong...