Tag: Trương Thu Hà

Quê hương

Bruno Schulz Sau nhiều biến cố và biến động cuộc đời, mà tôi không định sẽ kể ở đây, cuối cùng tôi cũng ra khỏi biên giới, ở vùng đất trong những ước mơ thời trẻ của mình mà tôi đã nhớ thương cháy bỏng. Những ước mơ dài trở thành hiện thực quá muộn...