Tag: Wittgenstein

15-12-2023

Wittgenstein, Bernhard và Bachmann

[Với việc cuốn tiểu thuyết Cháu trai Wittgenstein của Thomas Bernhard đã sắp in xong, và tập truyện ngắn Ba lối tới hồ của Ingeborg Bachmann, một phụ nữ có mối quan tâm rất lớn hướng vào triết gia Ludwig Wittgenstein, sẽ sớm có, Xuất bản Khác thấy...