Tag: Ivo Andrić

Ivo Andrić: Con rắn

[Ivo Andrić, ngay từ đầu, đã nằm trong kế hoạch của Xuất bản Khác: đây là một nhà văn rất lớn, người nắm giữ phần hồn của cả một vùng đất phức tạp trước đây được gọi là Nam Tư. Những câu chuyện của Andrić khiến người ta có thể hình dung và đi vào...