Tag: Laurence Sterne

Hành trình tình cảm - Laurence Sterne (trích)

[Viết Hành trình tình cảm, Laurence Sterne có quy chiếu là vài nhà văn Anh quốc khác, nhất là Tobias Smolett. Nhưng Sterne cũng quy chiếu đến - và đây là một sự tự quy chiếu - Tristram Shandy, cuốn tiểu thuyết của chính ông. Hành trình tình cảm là...