Đang

4-6-2023

Những người châu Âu

Felix Young đi Mỹ có một đối xứng: Roderick Hudson sang châu Âu. Trong thế giới tiểu thuyết của Henry James, đây là một trong những đối xứng dễ thấy hơn cả, như thể James cần tìm được cho mình một sự cân bằng giữa hai chiều: vả lại, nếu không, sẽ có...

12-4-2023

Henry James về Gustave Flaubert

Gustave Flaubert (phần 1) Năm 1877, Gustave Flaubert viết thư cho một người bạn: “Anh nhắc đến những bức thư của Balzac. Tôi đã đọc chúng khi chúng vừa xuất hiện, nhưng với rất ít hào hứng. Với chúng người đàn ông thu gặt được nhiều, nhưng không...

11-4-2023

Nghệ thuật hư cấu [tiểu thuyết]

[Đăng tải trên Longman’s Magazine 4 (tháng 9/1884), và được in lại trong cuốn Partial Portraits (1888)] Lẽ ra tôi không nên gắn một tiêu đề toàn diện như vậy cho đôi lời bình luận này, tất yếu chúng thiếu sự hoàn chỉnh cho một chủ đề mà khi xem xét...

22-3-2023

Henry James viết tiểu luận

[Henry James viết tiểu thuyết, Henry James viết truyện ngắn - trong đó có cả nhiều truyện ma, Henry James viết các récit de voyage cũng như nhiều chronicle; nhưng Henry James cũng viết tiểu luận. James the essayist là một phương diện quan yếu nếu...

Trang 1/2

Sau »